Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125 Biolan Pesuveefilter 125
Biolan Pesuveefilter 125

Halli pesuvee puhastamiseks

Biolani Pesuveefilter 125 on väikesemõõtmeline puhastussüsteem. Pesuveefilter 125 puhastab majapidamises tekkinud pesemis-, sauna-, nõudepesu- ja pesupesemisveed. Kõik tualetis tekkinud veed tuleb koguda eraldi, näiteks suletud mahutisse. 
Küttekaabliga varustatud või köetud ruumi paigaldatud Pesuveefilter 125 on võimalik kasutada aastaringselt.
 

Filter, mis talub ka pikemaid pause kasutuses!

 • Pesuvee puhastussüsteem 
 • Mahutavus 500 liitrit ööpäevas  
 • Paigaldatakse kõvale aluspinnale  
 • Filter ökoloogilisest materjalist  
 • Sobib ka talviseks kasutuseks
   

Filtri kasutamine

Seadet tuleb kasutada ja hooldada kooskõlas juhendiga ning jälgida regulaarselt selle tööd. 

Filtrisse võib juhtida pesemis- ja saunavee ning vee nõudepesu- ja pesumasinast. Puhastusseade talub väikeses koguses antibakteriaalseid ja kloorisisaldusega puhastusvahendeid. Pesuvahendite doseerimisel tuleb järgida valmistaja suuniseid.

Filtrisse ei tohi juhtida WC või kuivkäimla reovett, sademe-, pinna-, vihmavett ega lumesulamisvett. Puhastusseadmesse ei tohi juhtida mürgiseid kemikaale või neid sisaldavaid aineid, nagu kanalisatsioonitorude puhastusvahendid, värvid, õlid, lahustid jms, mis võiksid tappa reovett puhastavad mikroorganismid. Kahjulikud ained tunneb ära pakendil olevate kemikaalimärgiste järgi.
 

Filtri töö jälgimine

Filtri tööd tuleb jälgida vähemalt kaks korda kasutusperioodi jooksul. Õigesti töötav puhastusseadme filtermaterjal on niiske ning väljuv vesi selge ja puhas ning ei sisalda kuigivõrd tahket ainet.

Kontrollige, kas:

 1. reovesi voolab ühtlaselt läbi kõigi karbis olevate avade  
 2. filtermaterjal on umbes 5 cm kaugusel karbi väljumisotsa avadest 
 3. õhuvahetusventiilid on õiges asendis ja õhk pääseb vabalt liikuma   
 4. kanalisatsioonitorude nähtavad ühendused on korras 
 5. puhastatud reovesi voolab takistamatult filtrist välja

 

Filtermaterjali vahetamisintervall

Puhastusseadme filtermaterjali tuleb tavatingimustes vahetada umbes iga 100 kasutusööpäeva järel. Filtermaterjalina tohib kasutada ainult Biolani filtritele mõeldud materjali. Biolan OY ei garanteeri seadme efektiivset tööd ühegi teise filtermaterjaliga.

Planeerimine ja asukohavalik

Pesuveepuhastusseadme ehitamiseks või rekonstrueerimiseks on vaja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve talituse ehitus- või tööde teostamise luba või teadet tööde teostamise kohta. Ehitusloa taotlemiseks peab olemas olema nõuetekohane projekt. Projekt sisaldab muu hulgas asendiplaani ja läbilõikejoonist koos kõrgustega merepinnast.

Asetamine maapinnale: Biolani Pesuveefilter 125 asetatakse maapinnale. Filter paigutatakse kohta, kuhu ei kogune seisvat vett, näiteks suurvee ajal. Puhastusseadet võib paigutada välitingimustesse ilma ilmastikukaitseta. Seadmel on soojusisolatsioon ja seega töötab ta ka kergete miinuskraadidega. Kui filtrit kasutatakse talvel, tuleb sellele siiski paigaldada lisavarustusena müüdav Biolani Soojenduskaabel või paigutada filter ruumi, kus temperatuur püsib nullist kõrgemal.

Paigaldamine eluhoonesse: Biolani Pesuveefiltrid on mõeldud eeskätt välitingimustesse paigaldamiseks. Kui filter paigaldatakse siseruumidesse või eluhoone vahetusse lähedusse (nt terrassi alla), tuleb planeerimisel arvestada, et ruumil oleks oma hooldussissepääs. Võimalike rikkeolukordade puhuks peab ruumil olema põrandakaev või pinnaspõrand. 

Puhastusseadmesse siseneb õhk äravoolutoru otsast ja väljuv õhk juhitakse ventilatsioonitorust ehitise katusele. Lõhnaprobleemide vältimiseks hoitakse seadme õhuventiilid suletuna. Väljuva õhu võib juhtida ka filtri tagaseina ülemisest õhuventiilist spetsiaalsesse ventilatsioonitorusse. Siseruumides paigaldatakse ventilatsioonitorusse imur, et filtri siseruumis valitseks kerge alarõhk. 
Alati, kui Biolani Pesuveefilter paigaldatakse eluhoone köetavatesse ruumidesse või eluhoone vahetusse lähedusse, tuleb paigalduse korrektsust lasta kontrollida ehitise vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise eest vastutaval spetsialistil. 

Reovee juhtimine filtrisse 

Reovesi juhitakse otse filtrisse kas kanalisatsioonitoru kallaku või pumbakaevu abil. Kui pumpamisel kasutatakse juba kasutuses olevaid settekaeve, peavad need olema suletud ja heas korras. Pumba tööd tuleb aeglüliti abil reguleerida nii, et ühe tööperioodi ajal annab pump filtrile maksimaalselt 20 liitrit reovett. Tööperioodide vahe peab olema minimaalselt 10 minutit. Biolani Relee, Biolani Sukelpump ja Biolani Pumbakaev on müügil lisavarustusena.

Näidis-paigaldusjoonised kaldega kanalisatsiooni ja pumpamise puhul.

Kasutus- ja hooldustegevuseks vajalik ruum

Asukohta valides tuleb arvestada kasutus- ja hooldustegevuseks vajaliku ruumi olemasoluga. Seadme ees peab filtermaterjali vahetamiseks olema ruumi vähemalt üks meeter. Ka seadme külgedel ja taga peab olema piisavalt ruumi, et oleks võimalik hooldada kanalisatsiooni sisend- ja väljundühenduste liiteid ning reguleerida tagaseina õhuventiile. Õhuventiile ei tohi kinni katta, muidu ei saa mikroorganismid vajalikul hulgal hapnikku.

Reovee väljavool

Puhastatud reovesi juhitakse sobivasse väljavoolukohta, näiteks kivipessa või lahtisse kraavi. Planeerimisel tuleb arvestada sellega, et reovee väljumine oleks takistusteta ning toru ots ei oleks vee all ka kõrge pinna- ja põhjavee taseme ajal. Lahtisesse kraavi juhitud toru otsa on hea paigaldada klapp või võrk, mis takistab näriliste ja teiste väikeloomade sissepääsu.

Filtri paigaldamine

Filter paigaldatakse tasasele, kandvale, külmumata alusele, näiteks kruusakattele, killustikule või valatud betoonalusele. Filter peab olema horisontaalasendis, et reovesi voolaks ühtlaselt, kattes filtri kogu puhastuspinna.

Siseneva ja väljuva kanalisatsioonitoru ühendamine

Väljuvaid torusid paigaldades tuleb jätta piisav kalle (vähemalt 1–1,5%), et reovesi voolaks takistamatult majast t lõpp-punkti.

              

Filtri seadme mõlemal küljel on sisend- ja väljundühendused 75 mm läbimõõduga kanalisatsioonitorule. Torusid on võimalik paigaldada asukoha tingimustele sobivalt ükskõik kummalt küljelt. Hoonest tulev kanalisatsioonitoru ühendatakse filtri ülaserva sisendühendusega. Alaserva väljundühendusega ühendatakse seadmest väljuv äravoolutoru. Üleliigsed augud suletakse korkidega.

Kui puhastusseadet kasutatakse ka talvel, tuleb sissevoolutoru soojustada. Kui filtrisse on paigaldatud soojenduskaabel, soojendab see ka äravoolutoru. Seepärast tuleb vajadust äravoolutorustiku soojustamiseks hinnata iga objekti puhul eraldi.

Filtermaterjali paigaldamine

Filtermaterjali stardipakett on valmis karpides ja tarnitakse koos seadmega. Transpordi ajaks on see pakitud kilekottidesse. Kilekotid eemaldatakse.

 1. Filtermaterjal soputatakse õhuliseks ja laotatakse kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Pakkimisviisist tingituna võib karbis filtermaterjali olla üleliiagi. Karbis on sobivas koguses filtermaterjali, kui selle pind jääb umbes 2 cm karbi servadest madalamale.
 2. Lõpuks tõmmake filtermaterjal umbes 5 cm tahapoole, karbi väljumisotsas olevate V-avade eest kõrvale.
 3. Asetage filtermaterjaliga täidetud karbid tagasi filtrisse. Filtermaterjalikarbid on identsed, aga jälgi karpide suunda – kõige ülemine karp viib vee tagaseina poole, järgmine vee hooldusluugi suunas jne.

 

Õhuventiilide avamine

Filtri töö põhineb mikroorganismide tegevusel. Mikroorganismid vajavad eluks hapnikku, seepärast tuleb hoolitseda filtri õhuvahetuse eest. Õhuvahetuse jaoks on seadme tagaseinas kaks reguleeritavat taldrikventiili. Suveperioodiks avatakse mõlemad taldrikventiilid 10–20 mm. Talveperioodil hoitakse ventiile ainult veidi (u 5–10 mm) avatuna.

Hooldus

Seadet tuleb kasutada ja hooldada kooskõlas juhendiga ning jälgida regulaarselt selle tööd. Reoveesüsteemi hooldamisel tuleb arvestada ka võimaliku kasutatava pumbakaevu ja settemahutite hooldusega.

Filtermaterjali vahetamine

 1. Vahetage filtermaterjal kõigis karpides korraga. 
 2. Avage puhastusseadme hooldusluuk ja tõmmake filtermaterjali karbid horisontaalasendis seadmest välja.
 3. Viige filtermaterjal komposti või laotage põllule. Ärge kasutage kompostimata filtermaterjali söödavate taimede väetamiseks, vaid ainult ilutaimede väetamiseks.
 4. Täitke karbid uue filtermaterjaliga. Soputage filtermaterjal õhuliseks ja laotage kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Pakkimisviisist tingituna võib karbis olla liigset filtermaterjali. Karbis on sobivas koguses filtermaterjali, kui selle pind jääb umbes 2 cm karbi servadest madalamale. Lõpuks surutakse filtermaterjal umbes 5 cm tahapoole, karbi väljumisotsas olevate V-avade eest kõrvale.
 5. Kontrollige ja puhastage reovee sisend- ja väljundühendusi.
 6. Asetage filtermaterjaliga täidetud karbid tagasi filtrisse. Filtermaterjalikarbid on identsed, aga jälgige karpide suunda – kõige ülemine karp viib vee tagaseina poole, järgmine vee hooldusluugi suunas jne.
 7. Kontrollige, kas seade on horisontaalasendis nii piki- kui ka ristisuunas, et reovesi saaks ühtlaselt ühest filtrikarbist teise valguda.
 8. Sulgege filtri hooldusluuk hoolikalt.
 9. Pange kirja tehtud hooldustööd

Tööpõhimõte

Filtri töö põhineb reovee mehhaanilisel ja bioloogilisel filtreerimisel. Filtris kasutatakse orgaanilist filtermaterjali, mis püüab kinni reovee saasteained. Filtermaterjali pinnal elavad mikroorganismid kasutavad mustust toiduks. 

Ehitus

Biolan Pesuveefilter 125 koosneb kümnest ülestikku paigutatud filterkarbist. Reovesi juhitakse kõige ülemisse filterkarpi. Filtri sees valgub reovesi raskusjõu mõjul ühelt filtritasandilt teisele karbi otsas olevate avade kaudu. Õhu liikumine seadmes toimub raskusjõu mõjul: tagaseina alumisest õhuventiilist sisse ja ülemisest välja. Mikroorganismide hapnikuga varustamine on seadme töö seisukohast tähtis.

Filtri koormusmaht ja puhastusvõime

Biolan Pesuveefilter 125 on projekteeritud eelkõige pesuvee puhastamiseks suvekodudes. Filter puhastab ehitise pesemis-, sauna-, nõude- ja pesupesemisveed. 
Puhastusseade vastab Soome riiginõukogu määrusega nr 157/2017 sätestatud nõuetele majapidamisreovee töötlemise kohta väljaspool reoveepuhastusjaamade kanalisatsioonivõrgustike teeninduspiirkonda asuvatel aladel.

Vastavalt juhendile paigaldatud filtri puhastusmaht on umbes 500 liitrit ööpäevas ehk 1–5 inimese pesuveed. Filtermaterjali puhastusvõime säilib umbes 100 kasutusööpäeva jooksul, pärast seda tuleb filtermaterjalid hooldusjuhendi kohaselt välja vahetada. 

Valmistusmaterjal

Filter on valmistatud külmakindlast materjalist ja varustatud soojusisolatsiooniga. Metallosad on roostevabast terasest. Seade on töökindel ja pikaealine.

Mõõdud

Mõõtjoonised

 • Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 1230 x 600 x 1000 mm 
 • Toruühendused:  Ø 75 mm läbimõõõduga kanalisatsioonitorudele 
 • Sisend- ja väljundühenduste kõrgusvahe:  1040 mm (langemiskõrgus) 
 • Maht: u 500 liitrit ööpäevas 
 • Kaal (ilma filtrimassita): u 75 kg


Teemaga seotud tooted