Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter Biolan Saunafilter Biolan Saunafilter Biolan Saunafilter Biolan Saunafilter Biolan Saunafilter
Biolan Saunafilter

Majapidamise hallivee puhastamiseks

Biolani Saunafilter on minipuhastusjaam pesuvee töötlemiseks. Saunafilter on mõeldud paigaldamiseks sinna, kus reovett tekib väikeses koguses.

Mugav kasutada, lihtne hooldada!

 • Puhastusjaam väikestele reoveekogustele
 • Mahutavus 250 liitrit ööpäevas
 • Paigaldatakse maa peale
 • Filter ökoloogilisest materjalist
 • Sobib ka talviseks kasutuseks

Filtri kasutamine

Seadet tuleb kasutada ja hooldada kooskõlas juhendiga ning jälgida regulaarselt selle tööd.

Filtrisse võib juhtida väikeses koguses pesemis- ja saunavett. Puhastusjaam talub väikeses koguses antibakteriaalseid ja kloorisisaldusega puhastusvahendeid. Pesuvahendite doseerimisel tuleb järgida valmistaja suuniseid.  

Filtrisse ei tohi juhtida WC või kuivkäimla reovett, sademe-, pinna-, vihmavett ega lumesulamisvett. Puhastusjaama ei tohi juhtida mürgiseid kemikaale või neid sisaldavaid aineid, nagu kanalisatsioonitorude puhastusvahendid, värvid, õlid, lahustid jms, mis võiksid tappa reovett puhastavad mikroorganismid. Kahjulikud ained tunneb ära pakendil olevate kemikaalimärgiste järgi. 

Töö jälgimine

Filtri tööd tuleb jälgida vähemalt kaks korda kasutusperioodi jooksul. Õigesti töötav puhastusjaama filtermaterjal on niiske ning väljuv vesi selge ja puhas ning ei sisalda kuigivõrd tahket ainet.

Kontrollige, kas:

 1. reovesi voolab ühtlaselt läbi kõigi karbis olevate avade
 2. filtermaterjal on umbes 5 cm kaugusel karbi väljumisotsa avadest
 3. õhuvahetusventiilid on õiges asendis ja õhk pääseb vabalt liikuma
 4. kanalisatsioonitorude nähtavad ühendused on korras
 5. puhastatud reovesi voolab takistamatult filtrist välja  

 

Filtermaterjali vahetamisintervall

Puhastusjaama filtermaterjali tuleb tavatingimustes vahetada umbes iga 100 kasutusööpäeva järel. Filtermaterjalina tohib kasutada ainult Biolani filtritele mõeldud materjali. Biolan Oy ei garanteeri seadme efektiivset tööd ühegi teise filtermaterjaliga.

Filtri hooldus

Seadet tuleb kasutada ja hooldada kooskõlas juhendiga ning jälgida regulaarselt selle tööd. Reoveesüsteemi hooldamisel tuleb arvestada ka võimaliku kasutatava pumbakaevu ja settemahutite hooldusega.

Filtermaterjali vahetamine  

Puhastusjaama filtermaterjali tuleb tavatingimustes vahetada umbes iga 100 kasutusööpäeva järel. Filtermaterjalina tohib kasutada ainult Biolani filtritele mõeldud materjali. Biolan Oy ei garanteeri seadme efektiivset tööd ühegi teise filtermaterjaliga.

 1. Vahetage filtermaterjal kõigis karpides korraga.
 2. Avage puhastusjaama hooldusluuk ja tõmmake filtermaterjali karbid horisontaalasendis seadmest välja.
 3. Viige filtermaterjal komposti või kasutage ilutaimede ümber kattena.
 4. Täitke karbid uue filtermaterjaliga. Soputage filtermaterjal õhuliseks ja laotage kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Pakkimisviisist tingituna võib karbis filtermaterjali olla üleliiagi. Karbis on sobivas koguses filtermaterjali, kui selle pind jääb umbes 2 cm karbi servadest madalamale. Lõpuks tõmmake filtermaterjali karbi V-avade eest umbes 5 cm võrra tagasi.
 5. Kontrollige ja puhastage reovee sisend- ja väljundühendusi.
 6. Asetage filtermaterjaliga täidetud karbid tagasi filtrisse. Filtermaterjalikarbid on identsed, aga jälgi karpide suunda – kõige ülemine karp viib vee tagaseina poole, järgmine vee hooldusluugi suunas jne. Kõige alumine karp viib vee tagasi tagaseina poole, kust vesi valgub vormitud põhja mööda äravoolutorusse.
 7. Kontrollige, kas seade on horisontaalasendis nii piki- kui ka ristisuunas, et reovesi jaguneks ühtlaselt mõlema mooduli vahel ja valguks ühtlaselt ühest filterkarbist teise.
 8. Sulgege filtri hooldusluuk hoolikalt.
 9. Panege kirja tehtud hooldustööd.

 

Filtri paigaldamine

Filter paigaldatakse tasasele, kandvale, külmumata alusele, näiteks kruusakattele, killustikule või valatud betoonalusele. Filter peab olema horisontaalasendis nii piki- kui ka ristisuunas, et reovesi voolaks ühtlaselt, kattes filtermaterjali kogu puhastuspinna.

Siseneva ja väljuva kanalisatsioonitoru ühendamine

Väljuvaid torusid paigaldades tuleb jätta piisav kalle (vähemalt 1–1,5%), et reovesi voolaks takistamatult majast väljuvast kanalisatsioonitorust torustiku lõpp-punkti.

Filtril on seadme mõlemal küljel sisend- ja väljundühendused 75 mm läbimõõduga kanalisatsioonitorule. Torusid on võimalik paigaldada asukoha tingimustele sobivalt ükskõik kummalt küljelt. Hoonest tulev kanalisatsioonitoru ühendatakse filtri ülaserva sisendühendusega. Alaserva väljundühendusega ühendatakse seadmest väljuv äravoolutoru. Üleliigsed avad suletakse komplekti kuuluvate korkidega.

Kui puhastusjaama kasutatakse ka talvel, tuleb sissevoolutoru soojustada. Kui filtrisse on paigaldatud soojenduskaabel, soojendab see ka äravoolutoru. Seepärast tuleb äravoolutoru soojustamise vajadust hinnata kohapeal.

Filtermaterjali paigaldamine

Filtermaterjal on valmis karpides seadme sees. Transpordi ajaks on see pakitud kilekottidesse. Kilekotid eemaldatakse.

 1. Filtermaterjal soputatakse õhuliseks ja laotatakse kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Pakkimisviisist tingituna võib karbis filtermaterjali olla üleliiagi. Karbis on sobivas koguses filtermaterjali, kui selle pind jääb umbes 2 cm karbi servadest madalamale.
 2. Lõpuks surutakse filtermaterjal umbes 5 cm tahapoole, karbi väljumisotsas olevate V-avade eest kõrvale.
 3. Filtermaterjalikarbid on identsed, aga jälgi karpide suunda – kõige ülemine karp viib vee tagaseina poole, järgmine vee hooldusluugi suunas jne. Kõige alumine karp viib vee tagasi tagaseina poole, kust vesi valgub vormitud põhja mööda äravoolutorusse.

 

Õhuventiilide avamine

Filtri töö põhineb mikroorganismide tegevusel. Mikroorganismid vajavad eluks hapnikku, seepärast tuleb hoolitseda filtri õhuvahetuse eest. Õhuvahetuse jaoks on moodulite tagaseinas kaks reguleeritavat taldrikventiili. Suveperioodiks avatakse mooduli mõlemad taldrikventiilid 10–20 cm. Talveperioodil hoitakse ventiile ainult veidi(u 5–10 mm) avatuna.

Planeerimine ja asukohavalik

Reoveepuhastussüsteemi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks on vaja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve talituse ehitus- või tööde teostamise luba või teadet tööde teostamise kohta. Ehitusloa taotlemiseks peab olemas olema nõuetekohane projekt.

Väikeste reoveekoguste jaoks mõeldud töötlussüsteemi paigaldamiseks või muutmiseks ei ole ametlikku luba tingimata vaja. Praktiliste suuniste saamiseks tuleks pöörduda selle omavalitsuse ehitusjärelevalve talituse poole, kus kinnistu asub.

Asetatakse maapinnale: Biolani Saunafilter paigaldatakse maa peale. Filter paigaldatakse kohta, kuhu ei kogune seisvat vett, näiteks suurvee ajal. Puhastusjaama võib paigutada välitingimustesse ilma ilmastikukaitseta. Seadmel on soojusisolatsioon ja seega töötab ta ka kergete miinuskraadidega. Kui filtrit kasutatakse talvel, tuleb sinna siiski paigaldada lisavarustusena müüdav Biolani Soojenduskaabel või tuleb filter paigutada ruumi, kus temperatuur ei lange alla nulli.

Paigaldamine eluhoonesse: Biolani Pesuveefiltrid on mõeldud eeskätt välitingimustesse paigaldamiseks. Kui filter paigaldatakse siseruumidesse või eluhoone vahetusse lähedusse (nt terrassi alla), tuleb planeerimisel arvestada, et ruumil oleks oma hooldussissepääs. Võimalike rikkeolukordade puhuks peab ruumil olema põrandakaev või pinnaspõrand.

Puhastusjaama siseneb õhk äravoolutoru otsast ja väljuv õhk juhitakse ventilatsioonitorust ehitise katusele. Lõhnaprobleemide vältimiseks hoitakse seadme õhuventiilid suletuna. Väljuva õhu võib juhtida ka filtri tagaseina ülemisest õhuventiilist spetsiaalsesse ventilatsioonitorusse. Siseruumides paigaldatakse ventilatsioonitorusse imur, et filtri siseruumis valitseks kerge alarõhk. Alati, kui Biolani Pesuveefilter paigaldatakse eluhoone köetavatesse ruumidesse või eluhoone vahetusse lähedusse, tuleb paigalduse korrektsust lasta kontrollida ehitise vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise eest vastutaval spetsialistil.

Reovee juhtimine filtrisse

Reovesi juhitakse otse filtrisse kas kanalisatsioonitoru kallaku või pumbakaevu abil. Kui pumpamisel kasutatakse juba kasutuses olevaid settekaeve, peavad need olema suletud ja heas korras. Pumba tööd tuleb aeglüliti abil reguleerida nii, et ühe tööperioodi ajal annab pump filtrile maksimaalselt 20 liitrit reovett. Tööperioodide vahe peab olema minimaalselt 10 minutit. Biolani Relee, Biolani Sukelpump ja Biolani Pumbakaev on müügil lisavarustusena.

Näidispaigaldusjoonised kaldega kanalisatsiooni ja pumpamise puhul.

Kasutus- ja hooldustegevuseks vajalik ruum

Asukohta valides tuleb arvestada kasutus- ja hooldustegevuseks vajaliku ruumi olemasoluga. Seadme ees peab filtermaterjali vahetamiseks olema ruumi vähemalt üks meeter. Ka seadme külgedel ja taga peab olema piisavalt ruumi, et oleks võimalik hooldada kanalisatsiooni sisend- ja väljundühenduste liiteid ning reguleerida tagaseina õhuventiile. Õhuventiile ei tohi kinni katta, muidu ei saa mikroorganismid vajalikul hulgal hapnikku.

Reovee väljavool

Puhastatud reovesi juhitakse sobivasse väljavoolukohta, näiteks kivipessa või lahtisse kraavi. Planeerimisel tuleb arvestada sellega, et reovee väljumine oleks takistusteta ning toru ots ei oleks vee all ka kõrge pinna- ja põhjavee taseme ajal. Lahtisesse kraavi juhitud toru otsa on hea paigaldada klapp või võrk, mis takistab näriliste ja teiste väikeloomade sissepääsu.

Tööpõhimöte

Filtri töö põhineb reovee mehhaanilisel ja bioloogilisel filtreerimisel. Filtris kasutatakse orgaanilist filtermaterjali, mis püüab kinni reovee saasteained. Filtermaterjali pinnal elavad mikroorganismid kasutavad mustust toiduks.

Ehitus

Saunafilter koosneb viiest ülestikusest filterkarbist. Reovesi juhitakse kõige ülemisse filterkarpi. Filtri sees valgub reovesi raskusjõu mõjul ühelt filtritasandilt teisele karbi otsas olevate avade kaudu.

Õhu liikumine seadmes toimub raskusjõu mõjul: tagaseina alumisest õhuventiilist sisse ja ülemisest välja. Mikroorganismide hapnikuga varustamine on seadme töö seisukohast tähtis.

Filter on valmistatud külmakindlast materjalist ja varustatud soojusisolatsiooniga. Metallosad on roostevabast terasest. Seade on töökindel ja pikaealine.

Filtri koormusmaht ja puhastusvõime

Biolani Saunafilter on projekteeritud eelkõige suvemajade ja saunade pesuvee puhastamiseks. Filter puhastab kinnistu väiksemad pesemis- ja saunavee kogused.

Vastavalt juhendile paigaldatud filtri puhastusmaht on umbes 250 liitrit ööpäevas. Filtermaterjali puhastusvõime säilib umbes 100 kasutusööpäeva jooksul, pärast seda tuleb filtermaterjalid hooldusjuhendi kohaselt välja vahetada.

Valmistusmaterjal

Filter on valmistatud külmakindlast materjalist ja varustatud soojusisolatsiooniga. Metallosad on roostevabast terasest. Seade on töökindel ja pikaealine.

Mõõtude joonis

 • Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 600 x 700 x 1010 mm 
 • Toruühendused: diam. 75 mm kanalisatsioonitorudele sisend- ja väljundühenduste kõrgusvahe (langemiskõrgus ) 530 mm
 • Tootlikkus: u 250 liitrit ööpäevas  
 • Kaal (ilma filtermaterjalita): u 38 kg 

 

Paigaldus- ja näidispildid 

Biolan Saunafilter joonised .dwg ja .pdf failidena. 

 • Kaldtorustik, mis suubub imbalale (dwg, pdf)
 • Kaldtorustik, mis suubub kraavi (dwg, pdf)
 • Kaldtorustik (kalle), mis suubub imbalale (dwg, pdf)
 • Kaldtorustik (kalle), mis suubub kraavi (dwg, pdf)
 • Pumpamine, suubub imbalale (dwg, pdf)
 • Pumpamine, suubub kraavi (dwg, pdf)


Teemaga seotud tooted