Biolan Oy – säästva arengu eluviis

Biolan Oy on Soome pereettevõte, mis kavandab, toodab ja turustab tooteid, mille kasutamine vähendab inimeste igapäevaelust tekkivat keskkonnakoormust.

Säästev areng on Biolani eluviis: oleme kavandanud ja tootnud säästva arengu väärtushinnangutele vastava ja taaskasutatavat tooret rakendava tootearenduse kaudu keskkonnasõbralikuma eluviisi tooteid ja lahendusi nüüd juba 50 aastat. Meie aiandus-, toataimede ja ökoloogilise eluviisi tooted on kvaliteetsed ning nende tootmisprotsessis on arvestatud loodussõbralikkust ja jätkusuutlikkust.

Rahvusvahelisus on Biolani äritegevuse keskne osa: meie tootmisüksused paiknevad Soomes, Eestis ja Hiinas. Lisaks sellele osaleme ülemaailmselt erinevates arendusprojektides.

Biolani grupi andmed

Biolani grupp annab tööd umbes 180 töötajale (2023)
Biolani grupi käive on umbes 56 miljonit eurot (2023)

 
Novarbo Oy

Vastutab alates 01.08.2010 kasvuhoonetele mõeldud Novarbo-süsteemi ja põllumajandusliku suurtootmise toodete müügi ja tootearenduse eest.

Loe edasi novarbo.fi
Favorit Tuote Oy

Favorit Tuote toodab komplekteerimistehases muu hulgas Biolani kompostreid, kuivkäimlaid ja reoveesüsteeme. 

Loe edasi favorit-tuote.fi
Biolan Baltic Oü
Eestis turbatooteid tootev ettevõte, mille toodangust läheb umbes 50 protsenti ekspordiks.
 
Biolan Suzhou Co. Ltd
Hiinas tegutsev Biolani tootmisettevõte.

Biolan Oy

Asutatud 1974 H. Kariniemi Ky juurde
Biolan Oy-s töötab umbes 77 töötajat (2023)
Biolan Oy käive oli 30 M€ (2023)

Biolan Oy väärtushinnangud ja arendustöö

Biolan rõhutab oma tegevuses püsiväärtusi ja keskkonnasõbralikkust. Tootearendus on pidev ja kvaliteedikontroll kavakindel.

"Oma töötajate ja oskusteabe eest hoolitsedes arendame, toodame ja turustame kasumlikult kliendi vajadustest lähtuvaid ja kvaliteetseid taimekasvatuse ja keskkonnatehnika tooteid, mis vähendavad inimeste põhjustatud keskkonnakoormust.”

 

Säästva arengu teenäitaja

 

Meie tegevus vastab säästva arengu põhimõtetele. Toimime oma tegevusvaldkonnas keskkonnaeetiliselt aktsepteeritud viisil. Minimeerime ja mõõdame oma tegevuses olulisemaid keskkonnakahjusid. Viime oma tegevuspõhimõtted üle ka oma sidusrühmade tegevusse

 

Tasuvus

 

Äritegevuse hea tasuvus tagab jätkusuutliku tegevuse ja Biolani väärtushinnangute elluviimise. Toimime pikas perspektiivis. Pereettevõttes Biolan on kvartali kestus pigem 25 aastat kui kolm kuud. Kasutame oma äritegevuse planeerimise lähteandmetena pikaajalisi mõjureid, näiteks toote eluea kogumõjusid.

 

Areng

 

Oleme oma tegevusala arengus esireas. Ennetame toimuvaid muudatusi ja reageerime neile kiiresti ja loovalt. Täiustame oma tegevust pidevalt. Meie tootearendus loob eelarvamustevabalt ja julgelt uusi lahendusi ja lahendusmudeleid. Tagame oma töötajate oskusteabe taseme kõrgena hoidmise ja parandamise.

 

Lähtumine kliendist ja tarbijast

 

Kliendid ja tarbijad maksavad meile palka. Soovime koostöös meie klientidega abistada tarbijaid säästvat arengut arvestavate lahenduste valimisel. Peame kliendile ja tarbijale antud lubadusi.

 

Õiglus

 

Biolan soovib viia kokku hea personalijuhtimise ja äritegevuse realiteedid. Õiglus ei tähenda üldist ühtlustamist. Personali premeerimist mõjutavad töötaja töötulemused, võimed ja oskusteave.

 

Tootearendus

 

Meie tootearendusosakond testib ja täiustab pidevalt meie tooteid ning töötab klientide vajadustest lähtudes välja uusi tooteid. Kõiki tooraineid, vaheetappe ja valmis tooteid analüüsitakse laboris ning kasvatatakse meie katsekasvuhoones.

 

Taaskasutus

 

Biolani grupp võtab vastu mitmesuguseid põllumajanduse ja tööstuse kõrvalsaadusi. Neis sisalduvad toitained ja energia suunatakse uuesti kasutusse. See aitab vähendada vajadust kasutada taastumatuid loodusvarasid ja energiaallikaid.

Tootmine ja tooted

Kodumaal müüdavad tooted valmistatakse peamiselt Eura tehases. Osa keskkonnatoodete tooterühma tooteid valmistatakse kontsernisisese allhankena. Kõik sõnnikust toorainel põhinevad tooted, väetised ja kasvumullad valmistatakse ettevõtte Eura tehases. Tootmine toimub kolmes vahetuses viiel päeval nädalas. Tooted tarnitakse kas otse tehase laost või piirkondlike ladude kaudu lepinguliste vedudega otse jaemüüjatele.

Biolani eksporti annavad oma panuse Eestis tegutsev ja turbatoodete tootmisele keskendunud tütarettevõte Biolan-Baltic OÜ, mille kogu toodang läheb ekspordiks. Kogu ekspordimahust tarnitakse umbes 60% otse Eestist ja umbes 40% Soomest.

 

Tootevalik

Biolani tootevalik on kvaliteetne ja koosneb umbes 100 tootest. Tooted moodustavad mitu tooterühma.

  • Looduslähedased väetised koduaedadesse ja põllumajanduslikku suurtootmisse
  • Kasvumuld koduaedadesse
  • Kasvumuld suurtootmise kasvuhoonetesse
  • Looduslikud mullatooted toataimedele
  • Looduslikud toitained ja hooldusained õitsvatele toataimedele
  • Kompostrid ja kompostitooted
  • Kuivkäimlad lisatarvikutega
  • Reovee käitlusseadmed
  • Toodete müük ja turundus

 

Toodete müük ja turundus 

Müük Soomes on jagatud tootegruppide kaupa kaheks: Aianduskaupluste kaudu müüdavad tooted ja esmatarbekaupade kaupluse kaudu müüdavad eritooted. Otsemüügi korraldamiseks on asutatud iseseisev ettevõte Suomen Myyntikumppanit Oy, kus on 8 töötajat. Turundust kavandatakse ja juhitakse tsentraliseeritud korras.

BiolanOy turustab oma ja tütarettevõtete tooteid peale Soome ka Euroopa Liidus, Lähi-Idas, Kaug-Idas, Kagu-Aasias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Ekspordi osakaal kasvab ja moodustab Biolan Oy käibest umbes 20%.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid
Biolan Grupi kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem on sertifitseeritud. ISO 9001 standardile vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja ISO 14001 standardile vastav keskkonnajuhtimise süsteem tõendavad, et kontserni ettevõtete jaoks on oluline jätkusuutlik tegevus. Sertifikaat kehtib Biolan Oy, Favorit Tuote Oy, Novarbo Oy, Biolan Ekoasuminen Oy ja Eestis tegutseva Biolan Baltic Oü tegevusele. Sertifitseeritud süsteem tähendab, et ettevõtte tegevuse arendamine on järjepidev protsess ning paremaid tooteid ja tegutsemisviise arendatakse pidevalt. 

Sertifitseerimisauditi on teostanud sõltumatu sertifitseerimisorganisatsioon DNV GL. Sertifikaadid kehtivad kasvusubstraatidele ja väetistele, komposteritele, kuivkäimlatele, kasvuhoonetehnikale, päikeseenergia toodetele ning kanalisatsioonisüsteemide tootearendusele, tootmisele , allhankele ja müügile. Favorit Tuote Oy sertifikaat sisaldab ka plasttoodete tootmislepinguid.

ISO 9001

ISO 14001
 

 

Ajalugu

Biolan Oy asutaja on Hannes Kariniemi. Sama mees õpetas soomlased 1960. aastatel broileriliha sööma. Kariniemi oli eksimatu ärivaistuga julge visionäär. Kui broilerikasvatus laienes, kasvasid ka sõnnikukogused. Keegi teine oleks sõnnikukogustes vaid probleemi näinud. Hannes Kariniemi nägi neis suurepärast äriideed.

1974

Asutati Biolan Oy ja ettevõte tõi maailmaturule esimesed looduslähedased graanulväetised. Ettevõte töötas välja oma tootmisseadmed ja -masinad.

1977

Biolan sõlmis esimese ekspordilepingu.

 

1978 

Biolan tõi turule Soome esimese kompostri.

 

 

 

 

1984

Biolan osales esimest korda Kölni rahvusvahelisel aiandusmessil. Uudistoode, täiesti looduslähedane väetisepulk, sattus tähelepanu keskpunkti.

 

1987

Euras avati uus ja Euroopa nüüdisaegseim väetise-, mulla- ja turbatehas.

 

Euran Yrittäjät ry andis Biolanile ettevõtlusauhinna.

 

Eura vald andis Biolanile üle ettevõtlusauhinna.

1992

ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil Rio de Janeiros avaldati jätkusuutliku arengu põhimõtetele pühendunud ettevõtete nimed. Nende hulka kuulus ka Biolan Oy.

Biolani 220-liitrine kiirkomposter sai kompostrite kvaliteediomadusi võrdlevas testis ainsana hinnalise Põhjamaade keskkonnamärgi.

Biolan tegi oma ajaloo suurima investeeringu seadmetesse. Kasutusele võeti muu hulgas uus aiamulla käitlusliin. Laiendati ka tehaseruume.

Biolan sai Satakunta maakonna ettevõtlusauhinna.

1995

Biolan sai üleriigilise ettevõtlusauhinna.

Biolanile anti üle Eura valla Pro Eura medal.

 

 

2001

Looduslähedastele väetistele, kasvumuldadele ja komposteritele lisanduvad reoveekäitluseks mõeldud väikepuhastid.

 

2004

Biolani reoveefiltrile antakse Satakunta maakonna INNOSUOMI auhind.

 

2008

Biolanis välja töötatud suletud kasvuhoone ehitamist võimaldav Novarbo süsteem saab Satakunta INNOSUOMI 08 auhinna.

 

2009

Novarbo võidab Euroopa ettevõtete keskkonnaauhindade konkursil oma klassi peaauhinna.

 

2010

Novarbo süsteem osaleb ka üle-euroopalisel konkursil.

2010

Euras valmis Biolani uus, katselist arhitektuuri esindav keskkonnasõbralik kontorihoone. See hoone on kogu maailmas ainulaadne.