Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
Biolan Reovee puhastussüsteem Trio
 • Reoveepuhasti aastaringseks pidevaks kasutamiseks
 • Sobib elamu heitvee puhastamiseks 1-6 inimesega majapidamises
 • Komplekti kuulub proovivõtu kaev
 • Bioloogiliselt-keemiline puhastusprotsess
 • Lihtsalt paigaldatav ühe tööpäeva jooksul

 

Võrdluses jäi peale Biolan Trio

Biolan Trio on aastaringseks kasutamiseks mõeldud pidevalt töötav väikepuhasti, mis käitleb tõhusalt kogu olmeheitvee.

Maansalo-Maarvala pere alustas oma maja ehitamist aastal 2010. Krunt asub hõredalt asustatud piirkonnas ning kinnistut polnud võimalik ühendada kohalikku reoveevõrku.

"Sellisesse piirkonda saab ehitusloa alles siis, kui suudad tõestada, et majapidamises tekkiv reovesi puhastatakse efektiivselt ja eeskirjade kohaselt. Meil oli valida kahe variandi vahel: väikepuhasti või imbväljaku ja septiku kombinatsioon. Väikepuhasti oli siin siiski ainus mõistlik lahendus, sest imbväljak savipinnasele kuigi hästi ei sobi," räägib Tuomas Maansalo.

Seadme ost tuleb hoolikalt läbi mõelda

Tuomas Maansalo ütleb, et enne seadme soetamist võrdles ta erinevaid väikepuhastusseadmeid:

"Võrdlemisel pöörasin tähelepanu muu hulgas puhasti mahutavusele, kemikaalikulule, hõlpsale hooldusele ja tühjendusintervallile. Biolan Trio puhul olid konkurentsivõimelised kõik need aspektid. Ka hinna ja kvaliteedi suhe oli paigas. Samuti leidsin, et Trio kolmeosalise mahutiga mudel on töökindlam kui sisendfunktsiooniga ühe mahutiga mudel."

Mõeldud on kõigele

Kolmeliikmeline pere kolis oma uude koju 2011. a juulis. Biolan Trio paigaldamiseks kulus vaid paar tundi. Kogemused Biolan Trio kasutamisel on positiivsed:

 • Biolan Trio on töötanud tõrgeteta.
 • Seadme hooldus on tehtud tõesti lihtsaks. Juhend on selge ja seade annab kohe märku, kui on aeg lisada kemikaale või kui töös tekib ajutine tõrge.

Biolan Triosse juhitakse kinnistu pesuvesi ja WC vesi. Seadmesse ei tohi juhtida sademevett ehk vihmavett ja vundamentide drenaaživett. Olmereoveesüsteemi tuleb kasutada ja hooldada vastavalt juhistele ning selle tööd regulaarselt kontrollida.

Trio bioloogiline puhastustoime põhineb mikroobidel, kes on tundlikud erinevate desinfitseerivate ja toksiliste ainete suhtes. Toksilisi aineid, nagu õlisid ja lahusteid ei tohi puhastisse juhtida. Samuti ei tohi kanalisatsiooni visata segajäätmeid, nagu sidemeid, tampoone ja vatipulki. Need võivad ummistada puhasti mehaanilisi osi, nt pumpasid.

Puhasti talub väikestes kogustes puhastamisel kasutatavaid desinfitseerivaid, nt klooripõhiseid puhastusaineid. Mistahes pesuvahendite doseerimisel tuleb järgida tootja sellekohaseid juhiseid.

Kanalisatsiooni EI TOHI visata:

 • ohtlikke jäätmeid: õli, lahusteid, värve, aegunud ravimeid
 • biojäätmeid: toidujäätmeid, kohvipaksu
 • segajäätmeid: sidemeid, tampoone, kondoome, vatipulki, sigaretikonisid
 • mingit paberit peale WC-paberi
 • juukseid
 • rasvaineid
 • liiva

 

Pausid seadme kasutamisel

Bioloogiline puhastusprotsess talub probleemideta mõnenädalasi pause, näiteks puhkuste ajal. Pikemate töökatkestuste puhul nõrgeneb süsteemi puhastusvõimsus orgaanilise aine ja lämmastiku osas, kuid taastub mõne nädala jooksul pärast töökatkestuse lõppemist. Fosforiärastuse tõhusust vaheajad ei kahanda, kuna fosfor eemaldatakse keemilise sadestamise teel.

Trio hooldus

Olmereovee efektiivne käitlemine on oleneb mitmetest teguritest. Peale õige paigalduse tuleb seadet ka õigesti kasutada ja regulaarselt hooldada. Puhasti üldiste tööpõhimõtete tundmine on selle nõuetekohase kasutamise ja kontrollimise eelduseks. Hoolduskava järgimine tagab, et puhasti töötab laitmatult ja pikka aega.

Tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga. 

Biolan Trio paigaldamist kavandades tuleb arvestada järgmist:

 • puhasti on mõeldud elamukinnistu kogu heitvee puhastamiseks, arvestades ühe pere (1-6 inimest, inimekvivalent 6) vajadustega
 • arvestuslik vooluhulk on 0,75 m3/ööp
 • maksimaalne vooluhulk on 0,9 m3/ööp
 • puhastisse ei tohi juhtida sademevett ehk vihmavett ja vundamentide kuivendusvett
 • vett halvasti läbilaskval pinnasel soovitatakse vee üleslükkejõu vähendamiseks drenaaži
 • puhasti tuleb ankurdada
 • puhasti asukoht peab olema selline, et mahutite tühjendamiseks pääseb paakautoga neile ligi
 • puhastiga ühendatavad torud peavad olema kinnitatud kindlalt ja läbimõõduga 110 mm
 • pikad kanalisatsioonitorud ja käänakud tuleks varustada vaatluskaevu või toruga
 • puhasti tuleb varustada külmakaitsega
 • puhasti vajab tööks elektrivoolu (230 V 1-faasiline, rikkevoolukaitsmega)
 • toitekarp tuleb kaitsmepaneeliga ühendada 10 A kaitsme taha

 

Heitveesüsteemi paigaldamiseks on tarvis ehitusluba. Luba taotletakse kinnistu asukohajärgsest ehitusjärelevalveasutusest ja selleks on vajalikud nõuetekohased projektid. Projekt on ühtlasi ehitusjuhend, võimalikud muudatused tehakse sellesse paigaldamise käigus.

Puhasti inimekvivalent peab olema suurem või sama suur kui arv, mis saadakse, kui elamukinnistu põrandapind ruutmeetrites jagada 30-ga. Inimekvivalendi suurus peab olema siiski vähemalt viis (5).

Trio paigaldamine

Biolan Trio tuleb paigaldada vastavalt projektile, järgides paigaldusjuhendit. Veenduge, et puhasti osad pole transpordi ajal kahjustunud. Purunenud osi kasutada ei tohi! Puhasti peab käitlemise ajal olema püstiasendis. Puhastit tohib tõsta üksnes sellega kaasas olevate tõsterihmadega. Mahutit ei tohi lohistada ega maha pillata.

Pakendis kaasas olevat teist Biolani sadestuskemikaali kanistrit tuleb hoida siseruumis, temperatuuril üle 0°C.

Tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga. 

1. kaev

Heitvesi suunatakse kinnistu kanalisatsioonitoru kaudu esimesse kaevu. Selles toimub heitvee eelselitus, st kaev toimib nagu tavaline settekaev. Veest raskem aine vajub kaevu põhja ja kergem, näiteks rasv, tõuseb veepinnale. Kolmandast kaevust pumbatakse siia ka fosforisetet. Heitvesi voolab esimesest kaevust teise raskusjõu mõjul.

2. kaev

Teises kaevus lõhustavad aktiivmuda mikroorganismid heitvees sisalduvat orgaanilist ainest, lämmastikku ja fosforit. Aktiivmuda tekib kaevus reovee mikroorganismide ehk mikroobide paljunemisel. Mikroobid vajavad eluks hapnikku. Seadme korpuses paiknev õhupump pumpab õhku kaevu põhjas oleva taldrikaeraatori abil. Mikroobid lagundavad orgaanilise aine süsinikdioksiidiks ja veeks. Lämmastik muutub aeratsiooni käigus nitraatlämmastikuks.

Aeratsioon on välja lülitatud iga päev kl 22–04. Sel ajal muutub nitraatlämmastik gaasiliseks lämmastikuks, mis vabaneb atmosfääri. Aktiivmuda eraldub kaevust väljuvast veest silindrilises veeselitis. Selitis vee liikumine aeglustub, ja veest raskem aktiivmuda vajub kaevu tagasi. Selginenud vesi voolab kolmandasse kaevu, samas kui väljatõrjutav vesi voolab teise kaevu.

3. kaev

Kolmandasse kaevu suubuv vesi koguneb pumbamahutisse. Selles on pump, mis surub vett jaokaupa pumbamahuti kohal olevasse segamisanumasse. Samal ajal doseerib kemikaali doseerimispump alumiiniumipõhist sadestuskemikaali kemikaalianumast segamisanumasse, kus vesi ja kemikaal segunevad.

Segamisanumast juhitakse vesi allaviigutoru kaudu kaevu. Sadestuskemikaaliga reageerinud fosfor vajub veest raskemana settena kaevu põhja. Tagastuspump pumpab setet kaks korda ööpäevas esimesse kaevu.

Selginenud vesi tõuseb pinnale ja voolab raskusjõu mõjul kolmandast kaevust süsteemi väljalasketorusse.

Biolan Trio on aastaringseks kasutamiseks mõeldud pidevalt töötav väikepuhasti elamukinnistu kogu olmereovee, st pesu- ja tualetivee puhastamiseks. Puhasti sobib 1–6 inimesest koosnevatele majapidamistele.

Puhasti vastab Soome Riiginõukogu määruse (157/2017) nõuetele olmereovee käitlemise kohta vee- ja kanalisatsiooniettevõtete kanalisatsioonivõrkudega mittehõlmatud piirkondades.

Puhastustulemused: Valonia

Paigaldus- ja näidisjoonised

Biolan Trio plaanijoonised nii DWG kui PDF formaadis. Arvestage sellega, et DWG formaadis joonise avamiseks on vajalik teie arvutisse paigaldatud programm, mis on mõeldud selle failiformaadi avamiseks.

Biolan saunafiltri näidisjoonised:
 • paigaldus- ja näidisjoonis (dwg, pdf)
 
Muud dokumendid:
 • Sadestuskemikaali ohutuskaart (pdf)
 • Kasutaja kontrollipäevik (pdf)
 • Hoolduspäevik (pdf)

 

Tooteinfo

Mõõtandmed joonisena

 • Inimekvivalent (ie): 6
 • Arvestuslik vooluhulk: 0,75 m3/ööpäev
 • Maksimaalne vooluhulk: 0,9 m3/ööpäev
 • Mahutite efektiivmaht: kokku 3,6 m3
 • Sisendliitmik: 110 mm
 • Sisendliitmiku kõrgus mahuti põhjast: 1390 mm
 • Väljundliitmik: 110 mm
 • Väljundliitmiku kõrgus mahuti põhjast: 1220 mm
 • Kaal: 350 kg
 • Kemikaal: Biolani sadestuskemikaal, 10 l kanister
 • Kemikaalikulu: 300 ml/m3
 • Vajalik vool: 230 V, 1-faasiline, rikkevoolukaitsmega, 10 A
 • Elektrienergia kulu: olenevalt veetarbimisest umbes 420 kWh aastas
 • Transportimisel vajalik ruum: 3,5 laadimismeetrit


Teemaga seotud tooted