Biolan Pesuveefilter 70
Biolan Pesuveefilter 70
Biolan Pesuveefilter 70
Biolan Pesuveefilter 70 Biolan Pesuveefilter 70 Biolan Pesuveefilter 70
Biolan Pesuveefilter 70

Halli pesuvee puhastamiseks

Biolani Pesuveefilter 70 on minipuhastusseade pesuvee töötlemiseks. Pesuveefilter puhastab hoone pesemis-, sauna-, nõude- ja pesupesemisvee. Tualetis tekkiv reovesi tuleb koguda eraldi, spetsiaalsesse suletud mahutisse.

Biolani Pesuveefilter 70 on mõeldud paigaldamiseks kohta, kuhu Biolani Pesuveefilter 125 selle kõrguse tõttu ei sobi.

Madal veepuhasseade pesuvee puhastamiseks!

 • Puhastusseade igasugusele pesuveele  
 • Mahutavus 500 liitrit ööpäevas
 • Paigaldatakse maa peale  
 • Filter ökoloogilisest materjalist  
 • Sobib kasutamiseks ka talvel

Filtri kasutamine

Filtrisse võib juhtida pesemis- ja saunavee ning vee nõudepesu- ja pesumasinast. Puhastusseade talub väikeses koguses antibakteriaalseid ja kloorisisaldusega puhastusvahendeid. Pesuvahendite doseerimisel tuleb järgida valmistaja suuniseid.

Filtrisse ei tohi juhtida WC või kuivkäimla reovett, sademe-, pinna-, vihmavett ega lumesulamisvett. Puhastusseadmesse ei tohi juhtida mürgiseid kemikaale või neid sisaldavaid aineid, nagu kanalisatsioonitorude puhastusvahendid, värvid, õlid, lahustid jms, mis võiksid tappa reovett puhastavad mikroorganismid. Kahjulikud ained tunneb ära pakendil olevate kemikaalimärgiste järgi.

Filtri töö jälgimine

Filtri tööd tuleb jälgida vähemalt kaks korda kasutusperioodi jooksul. Õigesti töötav puhastusseadme filtermaterjal on niiske ning väljuv vesi selge ja puhas ning ei sisalda kuigivõrd tahket ainet.

Kontrollige, kas:

 1. reovesi voolab ühtlaselt mõlemas moodulis läbi kõigi karbi avade. 
 2. filtermaterjal on umbes 5 cm kaugusel karbi väljumisotsa avadest 
 3. õhuvahetusventiilid on õiges asendis ja õhk pääseb vabalt liikuma 
 4. kanalisatsioonitorude nähtavad ühendused on korras 
 5. puhastatud reovesi voolab takistamatult filtrist välja

 

Filtermaterjali vahetamisintervall

Puhastusseadme filtermaterjali tuleb tavatingimustes vahetada umbes iga 100 kasutusööpäeva järel. Filtermaterjalina tohib kasutada ainult Biolani filtritele mõeldud materjali. Biolan OY ei garanteeri seadme efektiivset tööd ühegi teise filtermaterjaliga.

Planeerimine ja asukohavalik

Reoveepuhastusseadme ehitamiseks või rekonstrueerimiseks on vaja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve talituse ehitus- või tööde teostamise luba või teadet tööde teostamise kohta. Ehitusloa taotlemiseks peab olemas olema nõuetekohane projekt. Projekt sisaldab muu hulgas asendiplaani ja läbilõikejoonist koos kõrgustega merepinnast.

Paigaldamine maapinnale: Biolan Pesuveefilter 70 asetatakse maapinnale. Filter paigutatakse kohta, kuhu ei kogune seisvat vett, näiteks suurvee ajal. Puhastusseadet võib asetada välitingimustesse ilma ilmastikukaitseta. Seadmel on soojusisolatsioon ja seega töötab ta ka kergete miinuskraadidega. Kui filtrit kasutatakse talvel, tuleb sellele siiski paigaldada lisavarustusena müüdav Biolani Soojenduskaabel või paigutada filter ruumi, kus temperatuur püsib nullist kõrgemal.

Paigaldamine eluhoonesse: Biolan Pesuveefiltrid on mõeldud eeskätt välitingimustesse paigaldamiseks. Kui filter paigaldatakse siseruumidesse või eluhoone vahetusse lähedusse (nt terrassi alla), tuleb planeerimisel arvestada, et ruumil oleks oma hooldussissepääs. Võimalike rikkeolukordade puhuks peab ruumil olema põrandakaev või pinnaspõrand.

Puhastusseadmesse siseneb õhk äravoolutoru otsast ja väljuv õhk juhitakse ventilatsioonitorust ehitise katusele. Lõhnaprobleemide vältimiseks hoitakse seadme õhuventiilid suletuna. Väljuva õhu võib juhtida ka filtri tagaseina ülemisest õhuventiilist spetsiaalsesse ventilatsioonitorusse. Siseruumides paigaldatakse ventilatsioonitorusse imur, et filtri siseruumis valitseks kerge alarõhk.

Alati, kui Biolan Pesuveefilter paigaldatakse eluhoone köetavatesse ruumidesse või eluhoone vahetusse lähedusse, tuleb paigalduse korrektsust lasta kontrollida ehitise vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise eest vastutaval spetsialistil. 

Reovee juhtimine filtrisse. Reovesi juhitakse otse filtrisse kas kanalisatsioonitoru kallaku või pumbakaevu abil. Võrdse jaotumise tagamiseks võib paigaldada sisendtorusse enne harumuhvi 80-sentimeetrise sirge osa, et vähendada siseneva veevoo pöörlemist.

Kui pumpamisel kasutatakse juba kasutuses olevaid settekaeve, peavad need olema suletud ja heas korras. Pumba tööd tuleb aeglüliti abil reguleerida nii, et ühe tööperioodi ajal annab pump filtrile maksimaalselt 20 liitrit reovett. Tööperioodide vahe peab olema minimaalselt 10 minutit. Biolani Relee, Biolani Sukelpump ja Biolani Pumbakaev on müügil lisavarustusena.

Näidispaigaldusjoonised kaldega kanalisatsiooni ja pumpamise puhul

Kasutus- ja hooldustegevuseks vajalik ruum

Asukohta valides tuleb arvestada kasutus- ja hooldustegevuseks vajaliku ruumi olemasoluga. Seadme ees peab filtermaterjali vahetamiseks olema ruumi vähemalt üks meeter. Ka seadme külgedel ja taga peab olema piisavalt ruumi, et oleks võimalik hooldada kanalisatsiooni sisend- ja väljundühenduste liiteid ning reguleerida tagaseina õhuventiile. Õhuventiile ei tohi kinni katta, muidu ei saa mikroorganismid vajalikul hulgal hapnikku. 

Reovee väljavool

Puhastatud reovesi juhitakse sobivasse väljavoolukohta, näiteks kivipessa või lahtisse kraavi. Planeerimisel tuleb arvestada sellega, et reovee väljumine oleks takistusteta ning toru ots ei oleks vee all ka kõrge pinna- ja põhjavee taseme ajal. Lahtisesse kraavi juhitud toru otsa on hea paigaldada klapp või võrk, mis takistab näriliste ja teiste väikeloomade sissepääsu.

Filtri paigaldamine

Filter paigaldatakse tasasele, kandvale, külmumata alusele, näiteks kruusakattele, killustikule või valatud betoonalusele. Filter peab olema horisontaalasendis, et reovesi voolaks ühtlaselt, kattes filtri kogu puhastuspinna.

Siseneva ja väljuva kanalisatsioonitoru ühendamine

Väljuvaid torusid paigaldades tuleb jätta piisav kalle (vähemalt 1–1,5%), et reovesi voolaks takistamatult majast t lõpp-punkti.

Moodulitel on mõlemal küljel sisend- ja väljundühendused 75 mm läbimõõduga kanalisatsioonitorudele. Sisendühendused asuvad moodulite ülaservas ja väljundühendused alaservas. Moodulite sisendühendused ühendatakse üksteisega liitetorude ja harumuhvi abil. Ehitisest tulev kanalisatsioonitoru ühendatakse moodulit ühendava harumuhviga. Harumuhvi abil sisenev reoveevool jagatakse võrdselt mõlema mooduli vahel. Võrdse jaotumise tagamiseks võib paigaldada sisendtorusse enne harumuhvi 80-sentimeetrise sirge osa, et vähendada siseneva veevoo pöörlemist.

Puhastatud vee väljundühendused on filtri alaservas, moodulite mõlemal küljel. Puhastatud reovee võib juhtida väljumiskohta kas mõlemast moodulist eraldi või ühendada moodulite väljundühendused omavahel vahetoruga (ei sisaldu komplektis) ja juhtida vesi välja ühe mooduli väljundühendusest. Moodulite väljundühendused võib ühendada ka sisendtoru sarnase harumuhviga. Sellisel juhul tekib puhastatud reovee väljavõtukoht kahe mooduli vahele. Üleliigsed sisend- ja väljundühendused suletakse komplekti kuuluvate korkidega.

Kui puhastusseade kasutatakse ka talvel, tuleb sissevoolutoru soojustada. Äravoolutoru soojustamisvajadust tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi.

Filtermaterjali paigaldamine

Filtermaterjal on valmis karpides seadme sees. Transpordi ajaks on see pakitud kilekottidesse. Kilekotid eemaldatakse enne kasutamist. 

 1. Filtermaterjal soputatakse õhuliseks ja laotatakse kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Pakkimisviisist tingituna võib karbis filtermaterjali olla üleliiagi. Karbis on sobivas koguses filtermaterjali, kui selle pind jääb umbes 2 cm karbi servadest madalamale.
 2. Lõpuks tõmmake filtermaterjal umbes 5 cm tahapoole, karbi väljumisotsas olevate V-avade eest kõrvale.
 3. Filtermaterjalikarbid on identsed, aga jälgige karpide suunda – kõige ülemine karp viib vee tagaseina poole, järgmine vee hooldusluugi suunas jne. Kõige alumine karp viib vee tagasi tagaseina poole, kust vesi valgub vormitud põhja mööda äravoolutorusse.

 

Õhuventiilide avamine

Filtri töö põhineb mikroorganismide tegevusel. Mikroorganismid vajavad eluks hapnikku, seepärast tuleb hoolitseda filtri õhuvahetuse eest. Õhuvahetuse jaoks on moodulite tagaseinas kaks reguleeritavat taldrikventiili. Suveperioodiks avatakse mooduli mõlemad taldrikventiilid 10–20 cm. Talveperioodil hoitakse ventiile ainult natukene (u 5–10 mm) lahti.

Hooldus

Seadet tuleb kasutada ja hooldada kooskõlas juhendiga ning jälgida regulaarselt selle tööd. Reoveesüsteemi hooldamisel tuleb arvestada ka võimaliku kasutatava pumbakaevu ja settemahutite hooldusega.

Filtermaterjali vahetamine

Puhastusseadme filtermaterjali tuleb tavatingimustes vahetada umbes iga 100 kasutusööpäeva järel. Filtermaterjalina tohib kasutada ainult Biolan filtritele mõeldud materjali. Biolan OY ei garanteeri seadme efektiivset tööd ühegi teise filtermaterjaliga.

 1. Vahetage filtermaterjal kõigis karpides korraga.
 2. Avage puhastusseadme hooldusluuk ja tõmmake filtermaterjali karbid horisontaalasendis seadmest välja.
 3. Viige filtermaterjal komposti või kasutage ilutaimede ümber kattena. 
 4. Täitke karbid uue filtermaterjaliga. Soputage filtermaterjal õhuliseks ja laotage kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Pakkimisviisist tingituna võib karbis filtermaterjali olla üleliiagi. Karbis on sobivas koguses filtermaterjali, kui selle pind jääb umbes 2 cm karbi servadest madalamale. Lõpuks tõmmake filtermaterjali umbes 5 cm võrra tahapoole, karbi väljumisotsas olevate V-avade eest kõrvale. 
 5. Kontrollige ja puhastage reovee sisend- ja väljundühendusi. 
 6. Asetage filtermaterjaliga täidetud karbid tagasi filtrisse. Filtermaterjalikarbid on identsed, aga jälgi karpide suunda – kõige ülemine karp viib vee tagaseina poole, järgmine vee hooldusluugi suunas jne. Kõige alumine karp viib vee tagasi tagaseina poole, kust vesi valgub vormitud põhja mööda äravoolutorusse. 
 7. Kontrollige, kas seade on horisontaalasendis nii piki- kui ka ristisuunas, et reovesi jaguneks ühtlaselt mõlema mooduli vahel ja valguks ühtlaselt ühest filterkarbist teise. 
 8. Sulgege filtri hooldusluuk hoolikalt.
 9. Panege kirja tehtud hooldustööd.
   

Tööpõhimõte

Filtri töö põhineb reovee mehhaanilisel ja bioloogilisel filtreerimisel. Filtris kasutatakse orgaanilist filtermaterjali, mis püüab kinni reovee saasteained. Filtermaterjali pinnal elavad mikroorganismid kasutavad mustust toiduks.

Ehitus

Biolan Pesuveefilter 70 koosneb kahest puhastusüksusest ehk moodulist. Sisenev reovesi jaotatakse moodulitesse nende vahel asuva harumuhvi abil. Mõlemas moodulis on viis ülestikust filterkarpi. Reovesi juhitakse kõige ülemistesse filterkarpidesse. Filtri sees valgub reovesi raskusjõu mõjul ühelt filtertasandilt teisele karbi põhjas olevate avade kaudu. 
Õhuringlus toimub moodulites raskusjõu mõjul: tagaseina alumisest õhuventiilist sisse ja ülemisest välja. Mikroorganismide hapnikuga varustamine on seadme töö seisukohast tähtis.

 

Filtri koormusmaht ja puhastusvõime

Biolan Pesuveefilter 70 on projekteeritud eelkõige pesuvee puhastamiseks suvekodudes. Filter puhastab ehitise pesemis-, sauna-, nõude- ja pesupesemisveed.

Puhastusseade vastab Soome riiginõukogu määrusega nr 157/2017 sätestatud nõuetele majapidamisreovee töötlemise kohta väljaspool reoveepuhastusjaamade kanalisatsioonivõrgustike teeninduspiirkonda asuvatel aladel.

Vastavalt juhendile paigaldatud filtri puhastusmaht on umbes 500 liitrit ööpäevas ehk 1–5 inimese pesuveed. Filtermaterjali puhastusvõime säilib umbes 100 kasutusööpäeva jooksul, pärast seda tuleb filtermaterjalid hooldusjuhendi kohaselt välja vahetada.

Valmistusmaterjal. Filter on valmistatud külmakindlast materjalist ja varustatud soojusisolatsiooniga. Metallosad on roostevabast terasest. Seade on töökindel ja pikaealine.

Mõõtmed

Mõõtjoonised

 • Ühe mooduli mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 600 x 700 x 1010 mm  
 • Kaks kõrvutist moodulit laius: u 1350 mm  
 • Toruühendused: Ø 75 mm
 • Kanalisatsioonitorudele sisend- ja väljundühenduste kõrgusvahe: 530 mm (langemiskõrgus)  
 • Maht: u 500 liitrit ööpäevas   
 • Kaal (ilma filtrimassita): 2 x u 38 kg


Teemaga seotud tooted