Biolan Pesuveefilter Light
Biolan Pesuveefilter Light
Biolan Pesuveefilter Light

Üks seade, palju võimalusi!

 • Soojustamata olmereoveefilter pesuvee puhastamiseks
 • Jõudlus 300 liitrit ööpäevas mooduli kohta
 • Kasutamiseks suvel või siseruumides 
 • Paigaldatakse maapinnale või süvistatakse osaliselt pinnasesse
 • Modifitseeritav sobivaks survevett kasutavatele objektidele
 • Ökoloogiline Soome filtrimaterjal 

 


Lisaseadmed

Pesuveefiltri light kasutamine

Puhastusseade talub väikestes kogustes puhastamisel kasutatavaid antibakteriaalseid ja klooripõhiseid puhastusaineid. Pesuvahendite doseerimisel tuleb järgida tootja juhiseid.

Filtrisse ei tohi juhtida WC või kuivkäimla heitvett, vihma- ja sademevett ega vundamentide kuivendusvett. Samuti ei tohi seadmesse juhtida toksilisi kemikaale või neid sisaldavaid aineid, mis võivad heitvett puhastavad mikroorganismid tappa, nagu näiteks torupuhastid, värvid, õlid, lahustid. Seadet kahjustavate ainete kemikaalimärgised on toote pakendil.

Filtri hoidmine ületalve

Filtrimaterjali karbid jäetakse seadmesse. Filtrimaterjali külmumine ei kahjusta seadme konstruktsiooni. Kui filtrimaterjal on seadet kevadel kasutama hakates jääs, sulatatakse see üles, lastes läbi filtri puhast sooja vett.

Pesuveefiltri light hooldus

Seadet tuleb kasutada ja hooldada vastavalt juhistele ning selle tööd regulaarselt kontrollida. Heitveesüsteemi hooldades tuleb hooldada ka pumbakaevu ja septikupaake, kui neid kasutatakse.

Seadme töö kontrollimine

Filtri tööd tuleb kontrollida vähemalt kaks korda kasutusperioodi jooksul. Õigesti töötav puhastusseade ei lõhna tugevalt, filtrimaterjal on niiske ning väljuv vesi on selge ja lõhnatu ega sisalda kuigipalju hõljuvainet.

Kontrollige, et

 • pesuvesi voolab ühtlaselt kõikidest karbi avaustest 
 • filtrimaterjal on karbi väljundotsa aukudest umbes 5 cm lahti
 • kanalisatsioonitorude nähtavad liitmikud on heas seisukorras 
 • puhastatud vesi voolab filtrist välja takistusteta

 

Filtrimaterjali vahetamine

Puhastusseadme filtrimaterjal tuleb tavatingimustes vahetada välja umbes iga 100 kasutuspäeva järel. Filtrimaterjalina tohib kasutada üksnes Biolani filtritele ettenähtud materjali. Mõne muu filtrimaterjali kasutamise puhul ei garanteeri Biolan Oy seadme puhastusvõimsust.

 1. Vahetage kõikide karpide filtrimaterjalid välja korraga iga saja (100) kasutuspäeva järel. 
 2. Avage puhastusseadme kaas ja tõstke filtrikarbid tõstekäepidemest hoides välja.  
 3. Filtrimaterjal visake komposti hulka.  
 4. Filtrimass jaotatakse kotist karpidesse. Materjal rebitakse õhuliseks ja laotatakse kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Filtrimaterjali stardipakend tarnitakse koos filtriga. Jaotage ühe koti sisu viide filtrikarpi. Lõpuks tõmmatakse filtrimassi karbi tühjendusotsas olevate V-avauste eest u 5 cm tagasi. 
 5. Kontrollige üle ning puhastage heitvee sisend- ja väljundliitmikud. 
 6. Asetage filtrimaterjaliga täidetud karbid filtrisse tagasi. Filtrikarbid on ühesugused, ent arvestage karpide suunda – kõige alumine karp suunab vee sisendliitmiku poole, järgmine sisselasketoru poole jne. 
 7. Veenduge, et seade on horisontaalasendis nii piki- kui põikisuunas, nii et vesi voolab ühtlaselt ühest filtrikarbist teise. 
 8. Sulgege hoolikalt filtri kaas. 
 9. Pange hooldustoimingud kirja.

Pesuveefiltri light paigaldamine

Filter paigaldatakse siledale, kandvale, mittekülmuvale aluspinnale, näiteks kruusa- või killustikukihile või valatud betoonplaadile. Filter peab olema horisontaalasendis nii piki- kui põikisuunas, et vesi voolaks ühtlaselt, kasutades ära filtrimaterjali kogu puhastuspinda.

Paigaldamine õue

Biolan Pesuveefilter Light paigutatakse maapinnale või süvistatakse osaliselt pinnasesse. Filter paigutatakse kohta, kuhu näiteks suurvee ajal ei kogune seisvat vett. Puhastusseadme võib välitingimustesse paigaldada ilma ilmastikukaitseta. Seade on soojustamata. Kui seadet kasutatakse talvel, peab see olema paigaldatud ruumi, kus temperatuur ei lange alla nulli.

Paigaldamine elamusse või selle juurde

Juhul kui filter paigaldatakse siseruumi või vahetult elumaja kõrvale (nt terrassi alla), tuleb paigalduse kavandamisel arvestada sellega, et ruumi oleks eraldi hooldussissepääs. Võimalikke rikkeid arvestades peab ruumis olema põrandatrapp või siis peab ruum asetsema pinnaspõrandal.

Õhuringlus

Filtri töö põhineb mikroorganismide tegevusel. Mikroorganismid vajavad eluks hapnikku, seepärast tuleb tagada filtri õhuvahetus. Selle jaoks on mooduliga kaasas kaks T-muhvi, mille abil toimub õhuvahetus. Raskusjõu mõjul toimuva tõhusa õhuringluse tagavad sissepuhke- ja väljatõmbeõhu kõrguste vahe (alt üles) ning võimalikud temperatuurierinevused (külmast soojemaks).

Puhastusseadme kompensatsiooniõhk võetakse väljalasketoru otsast või väljalasketorust maapinnale tõusva õhutoru kaudu. Välistingimustesse paigaldatud puhastusseadme väljatõmbeõhk juhitakse toru kaudu katusele või sisselasketorustiku õhutoru kaudu õue. Siseruumis või vahetult elumajaga ühendatud puhastusseadme väljatõmbeõhk juhitakse toru kaudu hoone katusele.

Heitvee juhtimine filtrisse

Pesuvesi juhitakse kas kaldtorustiku kaudu või pumbakaevu abil otse filtrisse. Kaldtorustiku paigaldamisel tuleb tagada selle piisav kalle (vähemalt 1–1,5%), et pesuvesi voolaks takistamatult majast väljuvast kanalisatsioonitorust väljalaskeavani. Septikut pole tarvis.

Moodulis on sisend- ja väljundliitmik 75 mm äravoolutoru jaoks. Sisendliitmik paikneb mooduli ülemises ja väljundliitmik alumises ääres. Moodulid on võimalik järjestikku ja paralleelselt ühendada kaks.

Jadaühendus

Hoonest väljuv kanalisatsioonitoru ühendatakse esimese mooduliga. Mooduli väljundtoru ühendatakse teise mooduli sisselaskeliitmikuga. Teisest moodulist juhitakse vesi harilikult väljalaskeavani.

Paralleelühendus

Heitvesi jaotatakse kahte moodulisse harumuhvi abil. Ühtlase jaotumise tagamiseks võiks sisendtorus olla enne harumuhvi 80 cm pikkune sirge lõik vähendamaks keeriseid sissetulevas veevoolus.

Nelja mooduli ühendamine omavahel

Pesuvesi jaotatakse kahte paralleelselt ühendatud moodulisse, mille järele on järjestikku paigaldatud teised moodulüksused.

Vanade septikute kasutamine

Juhul kui heitveesüsteemis kasutatakse vanu olemasolevaid septikuid, peavad need olema suletud ja heas seisukorras.

Heitvee pumpamine filtrisse

Pumba töö tuleb taimeri abil seadistada nii, et ühe töötsükli jooksul suunab pump filtrisse maksimaalselt 20 liitrit pesuvett. Kui heitveesüsteem koosneb vaid ühest moodulist, on soovitatav maksimaalne pumbatav kogus 10 liitrit. Biolani Relee, Biolani Sukelpump ja Biolani Pumbakaev on saadaval lisavarustusena.

Heitvee väljavoolukoht

Puhastatud vesi juhitakse nõuetele vastavasse kohta, nt kivimahutisse, imbkaevu või lahtisesse kraavi. Planeerimisel tuleb pidada silmas, et heitvee väljavool toimuks takistusteta ka kõrge pinna- või põhjaveetaseme ajal. Kui vesi juhitakse lahtisesse kraavi, tuleks torude otstesse paigaldada klapp või võrk takistamaks näriliste ja teiste väikeloomade sissepääsu.

Filtrimaterjali valmis seadmine

Filtrimaterjal on kotti pakituna seadme sees. Filtrimaterjal tõstetakse kotist karpidesse. Filtrimass rebitakse õhuliseks ja laotatakse kergelt patsutades ühtlaselt karpi. Filtrimaterjali stardipakend tarnitakse koos filtriga. Jaotage ühe koti sisu viide filtrikarpi. Lõpuks tõmmatakse filtrimaterjali karbi tühjendusotsas olevate V-avauste eest u 5 cm tagasi. Filtrikarbid laotakse filtri sisse kindlalt ülestikku nii, et iga teine karp on teistpidi:

 • kõige alumise karbi äravooluavad (V-avaused) äravoolutoru poolele
 • altpoolt järgmise karbi äravooluavad sisselasketoru poolele
 • jne

Siis ringleb vesi enne väljavalgumist läbi kõikide tasandite.

Tutvuge hoolikalt paigaldusjuhendiga ning märkige hooldusvihikusse paigaldamise kuupäev. 

Biolan Pesuveefiltri Light tööpõhimõte

Biolan Pesuveefiltri Light töö põhineb heitvee mehhaanilisel ja bioloogilisel filtreerimisel. Filtris kasutatakse orgaanilist filtrimaterjali, millele kinnituvad pesuvee saasteained. Materjali pinnal elav mikrofloora kasutab neid saasteaineid toiduks. 

Moodulis on viis pealistikku asetatud filtrikarpi. Pesuvesi juhitakse kõige ülemisse filtrikarpi. Filtris valgub pesuvesi karbi otsas olevate avauste kaudu raskusjõu mõjul horisontaalselt ühelt filtritasandilt teisele.

Pesuveefiltri light paigalduse kavandamine

Heitveesüsteemi ehitamiseks või modifitseerimiseks survevett kasutavatel objektidel on üldjuhul tarvis kohaliku omavalitsusüksuse ehitusjärelevalveasutuse antavat ehitus- või projekteerimisluba või projekteerimisteatist. Ehitusloa taotlemisel on vajalik nõuetekohane projekt, mis hõlmab mh asendiplaani ja läbilõikejoonist koos kõrgustega. Vajalike lubade, nõuete ja ettekirjutuste kohta küsige oma kohaliku omavalitsusüksuse ehitusjärelevalve- või keskkonnaasutusest. 

Hoone/kinnistu WC või kuivkäimla heitvesi tuleb juhtida suletud mahutisse või muul moel nõuetekohaselt käidelda. Filtrisse ei tohi juhtida vihma-, sademe- või vundamentide kuivendusvett. Mooduli filtrimaterjali puhastusvõimsus püsib umbes 100 kasutuspäeva, seejärel tuleb see vastavalt hooldusjuhistele välja vahetada.

Pesuveefiltri Light kasutusotstarve

Biolan Pesuveefilter Light on pesuvee käitlemiseks mõeldud soojustamata filtrimoodul.

Õigesti dimensioneeritud, paigaldatud ja kasutatud heitveesüsteem Biolan Pesuveefilter Light vastab Soome Riiginõukogu määruse (209/2011) nõuetele olmereovee käitlemise kohta vee- ja kanalisatsiooniettevõtete kanalisatsioonivõrkudega mittehõlmatud piirkondades.

Mooduli filtrimaterjali puhastusvõimsus püsib umbes 100 kasutuspäeva, seejärel tuleb see vastavalt hooldusjuhistele välja vahetada.

Valmistusmaterjalid

Filter on valmistatud külmumiskindlatest materjalidest ning soojustamata. Seade on tõrkekindel ja pika  tööeaga.

Mõõtandmed

Mõõtandmed joonisena

 • Mooduli mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 560 x 580 x 960 mm
 • Kaks moodulit paralleelselt paigaldatuna (laius): u 1300 mm
 • Kaks moodulit järjestikku paigaldatuna (sügavus): min. u 2030 mm
 • Toruliitmikud: Ø 75 mm äravoolutorudele
 • Sisse- ja väljalaskeliitmiku kõrguste vahe: 450 mm (langemiskõrgus)
 • Jõudlus: 300 liitrit ööpäevas mooduli kohta
 • Kaal ilma filtrimassita: 24 kg
 • Vee läbitav vahemaa filtrimassis: 325 cm/moodul

 

Paigaldus- ja näidisjoonised

Biolan Pesuveefiltri light plaanijoonised nii DWG kui PDF formaadis. Arvestage sellega, et DWG formaadis joonise avamiseks on vajalik teie arvutisse paigaldatud programm, mis on mõeldud selle failiformaadi avamiseks.

 

Pesuveefilter light, näidisjoonised:
 • Kaldtorustik, mis suubub imbalale (dwg, pdf)
 • Kaldtorustik, mis suubub imbalale (toru kaudu) (dwgpdf)
 • Kaldtorustik, mis suubub imbalale (tehniline olek) (dwgpdf)
 • Kaldtorustik, mis suubub kraavi (dwg, pdf)
 • Kaldtorustik, mis suubub kraavi (tehniline olek) (dwgpdf)
 • Kaldtorustik, mis suubub kraavi (proovivõtukaev) (dwgpdf)
 • Kaldtorustik (kalle), suubub imbalale (dwgpdf)
 • Kaldtorustik (kalle), suubub kraavi (dwgpdf)
 • Kaldtorustik 2 paralleelselt, suubub imbalale (dwgpdf)
 • Kaldtorustik 2 paralleelselt, suubub imbalale (tehniline olek) (dwgpdf)
 • Kaldtorustik 2 paralleelselt, suubub kraavi (dwgpdf)
 • Kaldtorustik 2 paralleelselt, suubub kraavi (tehniline olek) (dwgpdf)
 • Kaldtorustik (kalle) 2 jadamisi, suubub imbalale (dwgpdf)
 • Kaldtorustik (kalle) 2 jadamisi, suubub kraavi (dwgpdf)
 • Pumpamine 2 jadamisi, suubub imbalale (dwgpdf)
 • Pumpamine 2 jadamisi, suubub kraavi (dwgpdf)
 • Kaldtorustik (kalle) 4 paralleelselt jadamisi, suubub imbalale (dwgpdf)
 • Kaldtorustik (kalle) 4 paralleelselt jadamisi, suubub kraavi (dwgpdf)
 


Teemaga seotud tooted